our-team

Our Team

Founder
Founder
Hoàng Thị Tuyết Hồng
Interpreters
Phạm Thị Lý Luyến
Designer
Nguyễn Đình Tường
Developer
CEO
CEO
Designer 2
Designer
Nguyễn Thị Kiều Anh
Developer
Founder 2
Founder